"Oluja" slobode

Veliki uspjeh operacije “Bljesak” i oslobođenje preostaloga okupiranoga dijela zapadne Slavonije učvrstilo nas je u vjeri da je dan konačne i potpune slobode vrlo blizu. Zato smo s novim elanom i motivom ubrzo nakon “Bljeska” krenuli u izvršavanje zadaća u sklopu akcije “Ljeto 95“. Jedinica je bila razmještena u zaleđu Zadra sa zadatkom osiguranja borbene crte kao stožerna pričuva akcije, zbog mogućeg protuudara četnika iz Bosne na područje Republike Hrvatske. Bila je to i akcija tijekom koje smo prikupili veliki broj informacija i drugih podataka o snazi i razmještaju neprijateljskih snaga, pa su time stvoreni preduvjeti za početak operacije „Oluja“ koja je, kao što je poznato, napokon donijela slobodu na okupirani dio Hrvatske.

SJP PU Varaždinske “Roda” ovu je dugo očekivanu operaciju dočekala na Velebitu s kojeg je, sukladno dobivenoj zapovijedi, zajedno s ostalim Skupnim snagama SJP krenula u pet sati ujutro, u petak 4. kolovoza 1995. godine, u konačni obračun za oslobođenje okupiranih dijelova Republike Hrvatske. Jedinica je dobila zadaću na glavnom pravcu udara prema neprijateljskim snagama. Trebalo je zauzeti prijevoj Mali Alan. Nakon pet sati žestoke borbe, praktično za svaki kamen velebitskog kamenjara, uz podršku topništva, jedinica je uspjela zauzeti i osloboditi od četničkih formacija ovaj strateški vrlo važan položaj. Vrijednost uspjeha u ovoj akciji tim je veća ako se zna da je u toj borbi poražena 9. motorizirana brigada, jedna od najelitnijih postrojbi srpske paravojske.

Nakon zauzimanja Malog Alana nije bilo vremena za predah. “Oluja” je tek počela. Novi izazov zvao se – Gračac! Nakon više od 30 kilometara pješačenja, slijedećeg dana, 5. kolovoza oko 13 sati pripadnici SJP PU Varaždinske “Roda”, zajedno s drugim specijalnim jedinicama MUP-a RH, ušli su u Gračac. Prvu fazu planiranih zadaća jedinica je odradila znatno prije roka predviđenog planom operacije. Pritom je razbijen neprijateljski otpor, tako da je njegovim snagama preostao jedino – neorganizirani bijeg.

U jutarnjim satima, 7. kolovoza jedinica je dobila novu zadaću. Trebalo je osloboditi dva neprijateljska uporišta, Donji i Gornji Lapac, te izaći na hrvatsku granicu s Bosnom i Hercegovinom kod Kulen Vakufa. Pripadnici jedinice toga su dana pod punom ratnom opremom prošli novih 30 kilometara i već u 13 sati ušli su u Gornji Lapac, a sat kasnije i u Donji Lapac. Neprijateljske snage ovdje su pružale žestok otpor, a neprijateljsko topništvo neprestano je otvaralo jaku vatru. No, jedinica je još jednom dokazala da za nju nema nesavladivih prepreka i točno prema predviđenom planu stigla je do hrvatske granice na rijeci Uni.

Na uspješnoj provedbi operacije, junaštvu i hrabrosti pripadnicima SJP PU Varaždinske “Roda” čestitali su general Mladen Markač i general Miroslav Tuđman koji su nas osobno posjetili na našim položajima.

U spomenutim zadacima tri pripadnika jedinice bila su ranjena. Specijalci su još jednom dokazali da su izvrsni borci, spremni izvršiti najsloženije zadaće. Za besprijekorno obavljene zadaće tijekom operacije „Oluja“, varaždinske “Rode” posebno je pohvalio načelnik Glavnog stožera HV-a general Zvonimir Červenko.

PrethodnoDalje